آزمایش موشک بالستیک در سرزمین های اشغالی و سکوت مدعیان صلح جهانی

[ad_1]

در حالیکه کشورهای غربی بعد از هر آزمایش موشکی ایران، هیاهوی زیادی را به راه انداخته و اقدامات ایران هراسانه خود را افزایش می دهند اکنون در برابر آزمایش موشکی رژیم صهیونیستی سکوت کرده اند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>