پاشش از پایین بر روی یک کوه نژادپرستی

قسمت یادداشت ها

در جان کلام دیزنی, چلپ چلوپ کوه.

در بخشی از مصاحبه مایک در ادامه به بحث با متی بارج در مورد شکست ادارات پلیس برای جمع آوری اطلاعات و آمار است که کمک خواهد کرد که ایجاد و اجرای معنی دار پلیس تغییر سیاست. بارج است یک وکیل مشاور مدیر با 21CP راه حل و دادگاه فدرال منصوب-نظارت بر نظارت فدرال رضایت احکام در کلیولند اوهایو و Baltimore, Maryland.

در spiel این Lobstar از Antentwig

به ما ایمیل در [email protected]

پادکست های تولید شده توسط Daniel شرودر و مارگارت کلی.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>