اکسیژن ساز tagged posts

اکسیژن سازها ایمن هستند ؟

با یک کنسانتره اکسیژن خانگی در هزینه خود صرفه جویی کنید

هنگامی که بسیاری از افراد به دستگاه اکسیژن فکر می کنند ، به دستگاه بزرگی فکر می کنند
که سنگین است و حرکت آن سخت است. در نتیجه ، آنها نگران هستند که نیاز به استفاده از این نوع دستگاه ها قصد دارد آنها
را به خانه خود وصل کند. در حالی که ماشینهای اکسیژن در گذشته با این توصیف مطابقت داشتند ، این مورد دیگر مورد
بسیاری از دستگاههای مدرن نیست. اکنون می توان یک کنسانتره اکسیژن را دریافت کرد که در واقع قابل حمل باشد...

Read More