دانلود کتاب صد سال تنهایی tagged posts

دانلود رمان های خارجی به رایگان

محسن پرویز از نشست “بخشهای در حال رشد عمومی و خصوصی در صنعت نشر: افق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مجازی” گفت:
نمایشگاه های کتاب تأثیر مثبتی در کار کتابفروشی ها دارند
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، نشست “توسعه بخشهای دولتی و خصوصی در صنعت دانلود کتاب نشر: افق نمایشگاه بین المللی کتاب تهران” از سری جلسات تخصصی در اولین نمایشگاه کتاب مجازی تهران با حضور محسن پرویز (رئیس انجمن ایرانیان) است. قلم و مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران).

افزایش عناوین کتاب ها به معنای...

Read More