learning tagged posts

چگونگی اسفتاده از قانون جذب و پول

چگونه می توان از قدرت قانون جذب و پول استفاده کرد – بلوک های ذهنی را حذف کنید

بیشتر مردم به دلیل محدود کردن ترس و اعتقاد خود در مورد پول ، ناخواسته پول را از ورود به داخل آنها باز می دارند. فکر کردن پول ریشه همه شرارت هاست یا اینکه ثروتمندان حریص و شر هستند نمونه هایی از ترس و اعتقاد محدود در مورد پول است. حقیقت این است که پول قدرت ایجاد شرارت را ندارد. آنچه انسان را شرور می کند انگیزه های فاسد او در مورد پول است. همچنین ، افراد فقیر به عنوان افراد ثروتمند می توانند شرور باشند. هیچ استثنائی وجود ندارد...

Read More